Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Przedszkole w Widzowie

Rekrutacja 2021/2022

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2021

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie

z dnia  14.01.2021 r.

 

Regulamin rekrutacji

do Gminnego Przedszkola w Widzowie

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 910, 1378),

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 11 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas I publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2021/2022 działających na terenie Gminy Kruszyna.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci  zamieszkałe na terenie Gminy Kruszyna w wieku od 3 do 6 lat.    W    szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło  2,5 roku.
 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria ustawowe i kryteria organu prowadzącego oraz zgodnie z harmonogramem.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do przedszkola.

Rodzice (opiekunowie prawni) tych dzieci składają deklarację                            o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację, o której mowa powyżej rodzic składa w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 1 a 14 lutym 2021 r. włącznie.

Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. Dzieci które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny rok szkolny – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium:

- przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, które określają członkowie Rady Pedagogicznej,

- jeżeli w wyniku rekrutacji nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo,

- do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia,

- w przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna, mając na uwadze zawsze dobro dziecka,

- decydującym kryterium będzie w/w przypadku poziom funkcjonowania społecznego dziecka i stopień samodzielności, a ponadto miesiąc urodzenia dziecka.

 1. Wniosek może zostać pobrany w dowolnym przedszkolu. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do przedszkola pobierają wniosek i po wypełnieniu i podpisaniu składają go do wybranego przedszkola,                       w którym ubiegają się o miejsce dla dziecka.
 2. Do wniosku rodzice lub opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność  przyjęć.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe zgodne z art.131 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378)
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria organu prowadzącego określone w Uchwale nr XXII/148/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 lutego 2017 r. oraz Uchwale Nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 r.
 7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych                    i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 8. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.
 9. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
 10. Po ogłoszeniu wyników naboru do przedszkola rodzice są zobowiązani do podpisania stosownej informacji na świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/22 z dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie informacji skutkuje skreśleniem dziecka                  z listy dzieci przyjętych. W przypadku dodatkowych zapisów dzieci                    w miarę wolnych miejsc, powyższa informacja powinna być podpisana nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 11. W przedszkolu dzieci w oddziałach grupowane są według zbliżonego wieku.
 12. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie                     i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 13. Postępowanie odwoławcze

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej                              o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie                    w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                     z wnioskiem,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia       komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia      

     komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania                                                                                                              odwołania,

 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 


 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 29.01.2021, 09:48

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny