Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Przedszkole w Widzowie

Dokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

 

 1. Nazwa przedszkola: Gminne Przedszkole w Widzowie
 2. Siedziba przedszkola: Widzów ul. Żwirki i Wigury 16 , 42-282 Kruszyna.
 3. Organ prowadzący: Gmina Kruszyna.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach .
 5. W pełnym brzmieniu na pieczęciach używana jest nazwa przedszkola:

Gminne Przedszkole w Widzowie,

ul. Żwirki i Wigury 16,

NIP 949-18-00-943

tel. (34) 320 27 55.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Do zadań przedszkola należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

         1)   w czasie zajęć dzieci przebywają pod opieką nauczyciela;

         2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacer, wycieczka) dzieci przebywają pod opieką nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłe;

        3) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;

       4)otacza indywidualną opieką dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna lub specjalistyczna (GOPS, TPD, poradnie specjalistyczne);

       5) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel           zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola;

       6) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

       7 ) obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać dziecku natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję i rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie);

       8) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby do tego upoważnionej;

     9)  nauczyciel może opuścić dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

5. Rodzice posiadają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania określa "Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolu w Widzowie".

6.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.

     1)Przedszkole umożliwia dzieciom prowadzenie nauczania religii w ramach planu zajęć     przedszkola dla dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć w formie oświadczenie. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

7.Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, rodzicom dziecka i nauczycielom, realizując zadania z uwzględnieniem:

1)  rozpoznania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

dziecka oraz rozpoznania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wspomagania (wspierania) rodziców i nauczycieli w wychowywaniu dzieckai

przygotowaniu go do nauki  w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze

szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

3) rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców w celu

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie;

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeniami zachowań lub emocji

5) szczególnie uzdolnionym;

6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

7) z zaburzeniami komunikacji językowej;

8) z chorobami przewlekłymi;

9) w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych;

10)z niepowodzeniami edukacyjnymi

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z trudną sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

 12)z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielania z inicjatywy:

1) dziecka;

2) rodziców dziecka;

3) dyrektora przedszkola;

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o  której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe;

10) pracownika  socjalnego;

11) asystenta  rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10.W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w  formie:

1)zajęć rozwijających uzdolnienia liczba uczestników do 8;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych liczba uczestników do 5, logopedycznych liczba uczestników do 4, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne liczba uczestników zajęć do 10oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym liczba uczestników zajęć do 10;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) porad i konsultacji.

11. Nauczyciel, specjalista rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, uzdolnienia zainteresowania dziecka i po stwierdzeniu konieczności udzielania pomocy, udziela jej niezwłocznie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz informuje o tym Dyrektora przedszkola.

12. Do zadań Dyrektora należy:

 1. poinformować innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie udzielania pomocy dziecku w trakcie ich bieżącej pracy;
 2. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy, ustalenie form tej pomocy, okresu jej udzielania, wymiaru godzin z uwzględnieniem liczby godzin ustalonej dla danej formy;
 3. skreślony;
 4. skreślony;
 5. skreślony;
 6. skreślony;
 7. skreślony.

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest planowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami dzieci;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 6. skreślony.

14. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

15. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę do planowania i koordynowania udzielania pomocy.      

 

                                                         

 

 

 

 

                                                        ROZDZIAŁ TRZECI

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

                                                                         §3

1.   Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.

 

§4

 

 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, którego powołuje organ prowadzący przedszkole.
 2. Kompetencje Dyrektora:
 1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;
 4. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 5. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
 6. wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych;
 10. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków i stosunków pracowniczych;
 11. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 12. na podstawie zaleceń zespołu ustala dla uczniów formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
 13. informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin;
 14. decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół;
 15. informuje rodziców o terminie spotkania zespołu;
 16. wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 17. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy w zakresie działalności przedszkola;

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, z Radą Rodziców i rodzicami mając na względzie dobro dziecka.

 

§5

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania przedszkola dotyczące wychowania, kształcenia i opieki.

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola lub jego nowelizacji,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

7) skreślony.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola;

5) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

15. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane ustawą dla rady przedszkola.

 

§6

 

1.    W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.

1)      Radę Rodziców wybiera ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym większością głosów;

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
 2. Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 3. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w podpunkcie b.
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do :

1)znajomości  zadań wynikających  z  planu  rocznego  przedszkola i planów miesięcznych;

2)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)wyrażania i przekazywania organowi  sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

4)wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

4.Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 2. skreślony;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.

 

§7

 

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą.
 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszeniu poziomu jakości pracy placówki.
 3. Spotkania organów działających w przedszkolu odbywają się na prośbę jednego z nich.
 4. Spór powstały między organami przedszkola rozwiązuje Dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§8

 

 1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 1. w  przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny.

1) liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

4.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychoruchowego i stan zdrowia.

5.W przedszkolu prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci .

6.Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

7.Czas trwania zajęć dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci.

8.Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w składzie: psycholog, oligofrenopedagog i logopeda.

9.Osoby wchodzące w skład zespołu posiadają odpowiednie kwalifikacje.

10.Pracę zespołu koordynuje nauczyciel upoważniony przez Dyrektora.

11.Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§9

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zestaw programów wychowania przedszkolnego.
  1. nauczyciel może również opracować własny program, który może być dopuszczony do użytku w placówce po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;
  2. program dopuszcza do użytku Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  3. skreślony.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne, prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3.Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i innych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

5.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6.Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, od 8.30 do 13.30.

1)Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane;

2)Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola jak i na świeżym powietrzu;

3)Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

7. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

§10

 

 1. Gminne Przedszkole w Widzowie jest dwuoddziałowe.
 2. Jeżeli droga dziecka do przedszkola przekracza 3 kilometry, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

§11

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola do 30 kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz organu nadzorującego.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
 2. liczbę dzieci;
 3. liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 4. ogólną tygodniową liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
 5. podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.

 

§12

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia określa:  czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 4. Ramowy rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§13

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
  1. Przedszkole jest czynne w godz.7.30 -16.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest  podstawa programowa od 8.30 – 13.30;
  2. Od 7.30 do 8.30 oraz od 14.00dopuszcza się łączenie grup przedszkolnych, liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

2.Skreślony.

4.   Na rzecz przedszkola wnoszone są następujące opłaty:

 1. dzienna stawka żywieniowa - ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami z uwzględnieniem norm żywieniowych;

2)odliczeń dokonuje się przy ciągłej nieobecności dziecka powyżej 3 dni, w miesiącu następnym;

3) opłata ustalona przez Radę Gminy - zasady odpłatności określa uchwała Rady Gminy.

4) zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola ustala Dyrektor w porozumieniu z organem  prowadzącym.

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

 

 

 

 

                                                               ROZDZIAŁ V                                                  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§14

 

 1. W przedszkolu jest zatrudniony Dyrektor, nauczyciele, pracownik administracyjny i pracownicy obsługi.
 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece przynajmniej jednego nauczyciela zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 4. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 5. Organ prowadzący przedszkole i Dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

6.W miarę możliwości, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspomagających pracę   nauczycieli w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

 

§15

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Do zadań nauczyciela należy :
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 2. wspierać rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania;
 3. stosować twórcze metody nauczania i wychowania;
 4. w swych działaniach kierować się zawsze dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, współpracując z osobami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 5. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 6. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów;
 7. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 8. korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora  oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i wychowawczych;
 9. współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 10. planować i prowadzić pracę dydaktyczno- wychowawczą oraz odpowiadać za jej       jakość;
 11. prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować te obserwacje;
 12. prowadzić analizę gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)  z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześciu- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują się o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat);
 13. udzielać dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 14. informować Dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą        

psychologiczno-pedagogiczną;

        15)   przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeb ruchu.

 3.Skreślony.

4. Zadania logopedy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci  oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 4. wspieranie nauczycieli, i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5. Zadania pedagoga i psychologa:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawania potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§16

 

1.    Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 1. wspomaganie nauczyciela w tworzeniu korzystnych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci;
 2. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela danego oddziału;
 3. utrzymywanie czystości sal oraz pomaganie nauczycielowi w pracach związanych z urządzaniem sal;
 4. wykonywanie innych czynności zaleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy i rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.
 1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu.
 2. Do obowiązków intendenta należy w szczególności:
 1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
 2. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń przedszkola (remonty, konserwacje);
 3. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;
 4. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;
 5. sporządzanie jadłospisów;
 6. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych;
 7. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzenie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy w palcówce.

4.    Do obowiązków kucharza należy:

 1. przygotowywać, sporządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;
 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;
 3. prowadzić magazyn podręczny;
 4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;
 5. brać udział w ustalaniu jadłospisów;
 6. wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

5.    Pomoc kucharza obowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
 2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;
 3. załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;
 4. wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

6.    Do zadań sprzątaczki (woźnej) należy:

 1. utrzymywać w czystości powierzone jej pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt;
 2. dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkolnym (w czasie zimy odśnieżanie terenu);
 3. pomagać nauczycielce podczas zajęć wymagających pomocy osoby drugiej;
 4. przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów sanepidu, bhp, ppoż.;
 5. po zakończeniu pracy sprawdzić wszystkie pomieszczenia w celu uniknięcia pożaru, włamania lub innych zdarzeń losowych;
 6. wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§17

 

1.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może łączyć czynności przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy w przedszkolu, a w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych powierzać na czas nie przekraczający trzech miesięcy dodatkowe czynności, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

2.    Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz tajemnicy służbowej.

 

ROZDZIAVI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§18

 

1.    Nauczyciel realizując swe zadania współdziała z rodzicami:

 1. zaznajamiając ich z programem pracy oddziału;
 2. uzyskując, poprzez kontakty indywidualne, rzetelną wiedzę na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne i dokumentuje je prowadząc karty obserwacji przynajmniej 2 razy w roku (początek i koniec roku).
 3. Przedszkole realizuje swe zadania poprzez:
 1. organizowanie zebrań ogólnych (nie rzadziej niż 2 razy w roku) oraz grupowych;
 2. zajęcia otwarte;
 3. organizowanie uroczystości;
 4. kontakty indywidualne z rodzicami.

 

§19

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art.38.

4.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

 1. informowania, w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku przez dziecko;
 2. zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki, jeśli dziecko realizuje ten obowiązek poza przedszkolem.

5. Nabór dzieci do przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kruszyna.

 1. Skreślony;
 2. Skreślony;
 3. rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się wg harmonogramu zawartego w regulaminie rekrutacji;
 4. rekrutację do przedszkola ogłasza na kolejny rok szkolny dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia. Ogłoszenie to zawiera termin składania przez rodziców wniosków wraz z załącznikami oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a także inne terminy dotyczące przebiegu rekrutacji;
 5. ogłoszenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń przedszkola,

- na stronie internetowej przedszkola;

 1. skreślony;
 2. listę kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola stanowią dzieci, które otrzymały najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami;
 4. w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci  z listy kandydatów dzieci nieprzyjętych wg kolejności punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce;
 5.  rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola. Niepodpisanie umowy w tym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy przyjętych.

6.  Skreślony.

7.   Skreślony.

8.   Skreślony.

9.    Dziecko ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakie jest,
 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 8. serdecznych, przyjaznych kontaktów z dorosłymi,
 9. badania i eksperymentowania,
 10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 11. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 12. snu i wypoczynku,
 13. jedzenia i picia oraz prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
 14. zdrowego jedzenia,
 15. pomocy materialnej w trudnej sytuacji,
 16. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 17. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

11.Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, jeżeli nie zostały dotrzymane warunki umowy zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicami.

12.Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i trybie dotyczącym obywateli polskich.

13.Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§20

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

 1. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 2. rodzice są informowani: o terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach, o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane;
 3. rodzice dziecka mają prawo: wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do udziału w spotkaniach zespołu, wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty, wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

2. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 2. rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy, który zatwierdza organ prowadzący.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Wszystkie zmiany dokonywane w organizacji i działalności przedszkola wchodzą w życie po wprowadzeniu do statutu nowelizacji.

                                  §22

 

 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.
 2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna odnośną uchwałą.

 

 

                                  

 

 

AKTY PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ STATUTU

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz.59),

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 956 z późn. zm.)

 1. Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz.U. z 1991r. Nr 120,poz.526 ze zmianami).

 

 

 

 

 STATUT PRZEDSZKOLA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

 

 1. Nazwa przedszkola: Gminne Przedszkole w Widzowie
 2. Siedziba przedszkola: Widzów ul. Żwirki i Wigury 16 , 42-282 Kruszyna.
 3. Organ prowadzący: Gmina Kruszyna.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach .
 5. W pełnym brzmieniu na pieczęciach używana jest nazwa przedszkola:

Gminne Przedszkole w Widzowie,

ul. Żwirki i Wigury 16,

NIP 949-18-00-943

tel. (34) 320 27 55.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Do zadań przedszkola należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

         1)   w czasie zajęć dzieci przebywają pod opieką nauczyciela;

         2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacer, wycieczka) dzieci przebywają pod opieką nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłe;

        3) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;

       4)otacza indywidualną opieką dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna lub specjalistyczna (GOPS, TPD, poradnie specjalistyczne);

       5) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel           zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola;

       6) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

       7 ) obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać dziecku natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję i rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie);

       8) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby do tego upoważnionej;

     9)  nauczyciel może opuścić dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

5. Rodzice posiadają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania określa "Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolu w Widzowie".

6.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.

     1)Przedszkole umożliwia dzieciom prowadzenie nauczania religii w ramach planu zajęć     przedszkola dla dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć w formie oświadczenie. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

7.Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, rodzicom dziecka i nauczycielom, realizując zadania z uwzględnieniem:

1)  rozpoznania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

dziecka oraz rozpoznania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wspomagania (wspierania) rodziców i nauczycieli w wychowywaniu dzieckai

przygotowaniu go do nauki  w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze

szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

3) rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców w celu

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie;

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeniami zachowań lub emocji

5) szczególnie uzdolnionym;

6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

7) z zaburzeniami komunikacji językowej;

8) z chorobami przewlekłymi;

9) w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych;

10)z niepowodzeniami edukacyjnymi

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z trudną sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

 12)z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielania z inicjatywy:

1) dziecka;

2) rodziców dziecka;

3) dyrektora przedszkola;

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o  której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe;

10) pracownika  socjalnego;

11) asystenta  rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10.W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w  formie:

1)zajęć rozwijających uzdolnienia liczba uczestników do 8;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych liczba uczestników do 5, logopedycznych liczba uczestników do 4, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne liczba uczestników zajęć do 10oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym liczba uczestników zajęć do 10;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) porad i konsultacji.

11. Nauczyciel, specjalista rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, uzdolnienia zainteresowania dziecka i po stwierdzeniu konieczności udzielania pomocy, udziela jej niezwłocznie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz informuje o tym Dyrektora przedszkola.

12. Do zadań Dyrektora należy:

 1. poinformować innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie udzielania pomocy dziecku w trakcie ich bieżącej pracy;
 2. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy, ustalenie form tej pomocy, okresu jej udzielania, wymiaru godzin z uwzględnieniem liczby godzin ustalonej dla danej formy;
 3. skreślony;
 4. skreślony;
 5. skreślony;
 6. skreślony;
 7. skreślony.

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest planowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami dzieci;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 6. skreślony.

14. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

15. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę do planowania i koordynowania udzielania pomocy.      

 

                                                         

 

 

 

 

                                                        ROZDZIAŁ TRZECI

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

                                                                         §3

1.   Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.

 

§4

 

 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, którego powołuje organ prowadzący przedszkole.
 2. Kompetencje Dyrektora:
 1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;
 4. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 5. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
 6. wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych;
 10. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków i stosunków pracowniczych;
 11. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 12. na podstawie zaleceń zespołu ustala dla uczniów formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
 13. informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin;
 14. decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół;
 15. informuje rodziców o terminie spotkania zespołu;
 16. wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 17. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy w zakresie działalności przedszkola;

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, z Radą Rodziców i rodzicami mając na względzie dobro dziecka.

 

§5

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania przedszkola dotyczące wychowania, kształcenia i opieki.

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola lub jego nowelizacji,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

7) skreślony.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola;

5) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

15. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania przewidziane ustawą dla rady przedszkola.

 

§6

 

1.    W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.

1)      Radę Rodziców wybiera ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym większością głosów;

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
 2. Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 3. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w podpunkcie b.
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do :

1)znajomości  zadań wynikających  z  planu  rocznego  przedszkola i planów miesięcznych;

2)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)wyrażania i przekazywania organowi  sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

4)wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

4.Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 2. skreślony;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.

 

§7

 

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą.
 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszeniu poziomu jakości pracy placówki.
 3. Spotkania organów działających w przedszkolu odbywają się na prośbę jednego z nich.
 4. Spór powstały między organami przedszkola rozwiązuje Dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§8

 

 1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 1. w  przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny.

1) liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

4.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychoruchowego i stan zdrowia.

5.W przedszkolu prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci .

6.Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

7.Czas trwania zajęć dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci.

8.Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w składzie: psycholog, oligofrenopedagog i logopeda.

9.Osoby wchodzące w skład zespołu posiadają odpowiednie kwalifikacje.

10.Pracę zespołu koordynuje nauczyciel upoważniony przez Dyrektora.

11.Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§9

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zestaw programów wychowania przedszkolnego.
  1. nauczyciel może również opracować własny program, który może być dopuszczony do użytku w placówce po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;
  2. program dopuszcza do użytku Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  3. skreślony.

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne, prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3.Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i innych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

5.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6.Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, od 8.30 do 13.30.

1)Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane;

2)Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola jak i na świeżym powietrzu;

3)Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

7. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

§10

 

 1. Gminne Przedszkole w Widzowie jest dwuoddziałowe.
 2. Jeżeli droga dziecka do przedszkola przekracza 3 kilometry, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

§11

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola do 30 kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz organu nadzorującego.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
 2. liczbę dzieci;
 3. liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 4. ogólną tygodniową liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
 5. podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.

 

§12

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia określa:  czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 4. Ramowy rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§13

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
  1. Przedszkole jest czynne w godz.7.30 -16.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest  podstawa programowa od 8.30 – 13.30;
  2. Od 7.30 do 8.30 oraz od 14.00dopuszcza się łączenie grup przedszkolnych, liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

2.Skreślony.

4.   Na rzecz przedszkola wnoszone są następujące opłaty:

 1. dzienna stawka żywieniowa - ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami z uwzględnieniem norm żywieniowych;

2)odliczeń dokonuje się przy ciągłej nieobecności dziecka powyżej 3 dni, w miesiącu następnym;

3) opłata ustalona przez Radę Gminy - zasady odpłatności określa uchwała Rady Gminy.

4) zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola ustala Dyrektor w porozumieniu z organem  prowadzącym.

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

 

 

 

 

                                                               ROZDZIAŁ V                                                  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§14

 

 1. W przedszkolu jest zatrudniony Dyrektor, nauczyciele, pracownik administracyjny i pracownicy obsługi.
 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece przynajmniej jednego nauczyciela zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 4. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 5. Organ prowadzący przedszkole i Dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

6.W miarę możliwości, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspomagających pracę   nauczycieli w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

 

§15

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Do zadań nauczyciela należy :
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 2. wspierać rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania;
 3. stosować twórcze metody nauczania i wychowania;
 4. w swych działaniach kierować się zawsze dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, współpracując z osobami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 5. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 6. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów;
 7. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 8. korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora  oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i wychowawczych;
 9. współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 10. planować i prowadzić pracę dydaktyczno- wychowawczą oraz odpowiadać za jej       jakość;
 11. prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować te obserwacje;
 12. prowadzić analizę gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)  z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześciu- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują się o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat);
 13. udzielać dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 14. informować Dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą        

psychologiczno-pedagogiczną;

        15)   przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeb ruchu.

 3.Skreślony.

4. Zadania logopedy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci  oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 4. wspieranie nauczycieli, i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5. Zadania pedagoga i psychologa:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawania potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§16

 

1.    Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 1. wspomaganie nauczyciela w tworzeniu korzystnych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci;
 2. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela danego oddziału;
 3. utrzymywanie czystości sal oraz pomaganie nauczycielowi w pracach związanych z urządzaniem sal;
 4. wykonywanie innych czynności zaleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy i rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.
 1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu.
 2. Do obowiązków intendenta należy w szczególności:
 1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
 2. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń przedszkola (remonty, konserwacje);
 3. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;
 4. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;
 5. sporządzanie jadłospisów;
 6. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych;
 7. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzenie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy w palcówce.

4.    Do obowiązków kucharza należy:

 1. przygotowywać, sporządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;
 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;
 3. prowadzić magazyn podręczny;
 4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;
 5. brać udział w ustalaniu jadłospisów;
 6. wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

5.    Pomoc kucharza obowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
 2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;
 3. załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;
 4. wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

6.    Do zadań sprzątaczki (woźnej) należy:

 1. utrzymywać w czystości powierzone jej pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt;
 2. dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkolnym (w czasie zimy odśnieżanie terenu);
 3. pomagać nauczycielce podczas zajęć wymagających pomocy osoby drugiej;
 4. przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów sanepidu, bhp, ppoż.;
 5. po zakończeniu pracy sprawdzić wszystkie pomieszczenia w celu uniknięcia pożaru, włamania lub innych zdarzeń losowych;
 6. wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§17

 

1.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może łączyć czynności przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy w przedszkolu, a w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych powierzać na czas nie przekraczający trzech miesięcy dodatkowe czynności, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

2.    Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz tajemnicy służbowej.

 

ROZDZIAVI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§18

 

1.    Nauczyciel realizując swe zadania współdziała z rodzicami:

 1. zaznajamiając ich z programem pracy oddziału;
 2. uzyskując, poprzez kontakty indywidualne, rzetelną wiedzę na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne i dokumentuje je prowadząc karty obserwacji przynajmniej 2 razy w roku (początek i koniec roku).
 3. Przedszkole realizuje swe zadania poprzez:
 1. organizowanie zebrań ogólnych (nie rzadziej niż 2 razy w roku) oraz grupowych;
 2. zajęcia otwarte;
 3. organizowanie uroczystości;
 4. kontakty indywidualne z rodzicami.

 

§19

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art.38.

4.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

 1. informowania, w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku przez dziecko;
 2. zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki, jeśli dziecko realizuje ten obowiązek poza przedszkolem.

5. Nabór dzieci do przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kruszyna.

 1. Skreślony;
 2. Skreślony;
 3. rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się wg harmonogramu zawartego w regulaminie rekrutacji;
 4. rekrutację do przedszkola ogłasza na kolejny rok szkolny dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia. Ogłoszenie to zawiera termin składania przez rodziców wniosków wraz z załącznikami oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a także inne terminy dotyczące przebiegu rekrutacji;
 5. ogłoszenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń przedszkola,

- na stronie internetowej przedszkola;

 1. skreślony;
 2. listę kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola stanowią dzieci, które otrzymały najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami;
 4. w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci  z listy kandydatów dzieci nieprzyjętych wg kolejności punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce;
 5.  rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola. Niepodpisanie umowy w tym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy przyjętych.

6.  Skreślony.

7.   Skreślony.

8.   Skreślony.

9.    Dziecko ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakie jest,
 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 8. serdecznych, przyjaznych kontaktów z dorosłymi,
 9. badania i eksperymentowania,
 10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 11. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 12. snu i wypoczynku,
 13. jedzenia i picia oraz prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
 14. zdrowego jedzenia,
 15. pomocy materialnej w trudnej sytuacji,
 16. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 17. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

11.Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, jeżeli nie zostały dotrzymane warunki umowy zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicami.

12.Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i trybie dotyczącym obywateli polskich.

13.Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§20

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

 1. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 2. rodzice są informowani: o terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach, o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane;
 3. rodzice dziecka mają prawo: wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do udziału w spotkaniach zespołu, wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty, wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

2. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 1. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 2. rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy, który zatwierdza organ prowadzący.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Wszystkie zmiany dokonywane w organizacji i działalności przedszkola wchodzą w życie po wprowadzeniu do statutu nowelizacji.

                                  §22

 

 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.
 2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna odnośną uchwałą.

 

 

                                  

 

 

AKTY PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ STATUTU

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz.59),

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 956 z późn. zm.)

 1. Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz.U. z 1991r. Nr 120,poz.526 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut

Utworzono dnia 13.02.2018, 18:55

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny